CELE

STATUT FUNDACJI

 

Postanowienia Ogólne

 

Art. 1

„Fundacja POJEDNANIE” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, zwane dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Puczyłowskiego w Otwocku dnia 12.04.2017r. za Repertorium A nr 1741/2017 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

Art. 2.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Rejestrze Fundacji prowadzonym przez uprawniony organ.

 

Art. 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Hodyszewo znajdująca się w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.

 

Art. 4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja prowadzi również działalność na terenie innych państw.

 

Art. 5

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych.
 2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Przełożonego Prowincjalnego.

 

Art. 6

Fundacja, na wniosek Rady Fundacji, może przyznawać tytuły honorowe i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Art. 7

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. pomoc charytatywna;
 3. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjonarze;
 4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 5. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują misjonarze;
 6. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. promocja i organizacja wolontariatu;
 8. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
 9. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań medycznych;
 10. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji.

11.Ułatwianie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej.

 1. Rozwój profilaktyki zdrowotnej w społeczeństwie.
 2. Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej.
 3. Wspieranie edukacji zdrowotnej.
 4. Promocja idei społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.
 5. Wspieranie ogólnie pojętej współpracy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców.
 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, ubogich, z terenów peryferyjnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 7. Przeciwdziałanie marginalizacji mniejszości narodowych i etnicznych.
 8. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku powyżej 50 roku życia.
 9. Wspieranie inicjatyw służących wydłużaniu wieku aktywności zawodowej społeczeństwa.
 10. Promowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie równowagi praca – życie.
 11. Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
 12. Promowanie zdrowego trybu życia w społeczeństwie poprzez sport i turystykę.
 13. Wspieranie warunków do uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 14. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi bazy turystycznej w województwie podlaskim.
 15. Wspieranie współpracy transgranicznej w obszarze sportu i turystyki.
 16. Wspieranie warunków do rozwoju edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 17. Rozwój innowacyjnych metod nauczania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 18. Rozwój kompetencji zawodowych obecnych i przyszłych kadr przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych.
 19. Poprawa dostępu społeczeństwa do edukacji przedszkolnej, szkolnej, wyższej i ustawicznej.
 20. Ochrona zabytków.
 21. Wspieranie muzealnictwa.
 22. Wspieranie i promocja kultury ludowej i tradycyjnej.
 23. Promocja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 24. Ochrona Miejsc Pamięci Narodowej.
 25. Wspieranie transgranicznej współpracy kulturalnej.
 26. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.
 27. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej.
 28. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 29. Wspieranie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych.
 30. Wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.
 31. Wspieranie rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.
 32. Wspieranie rozwiązań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 33. Wspieranie edukacji ekologicznej.
 34. Promowanie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa narodowego.
 35. Upowszechnianie wiedzy na temat obronności i ratownictwa.
 36. Wspieranie działań związanych z rewitalizacją miast, wsi i terenów zdegradowanych.

 

Art. 8

 1. Działalność w wymienionym w Art. 7 zakresie Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej.

 

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

 1. niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom:
 2. gromadzenie funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej:
 3. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu:
 4. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych prowadzących przez misjonarzy i wolontariuszy:
 5. organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, przeznaczonych na realizację celów Fundacji
 6. wydawanie publikacji takich jak książki, broszury, ulotki i podobne publikacje w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie
 7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając internet oraz wydawanie programów radiowych i telewizyjnych
 8. wydawanie, włączając udostępnienie w trybie on-line pozostałych wyrobów drukowanych; wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line
 9. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform
 10. produkcja nagrań wideo, programów dokumentalnych i reklam telewizyjnych
 11. projekcje filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach
 12. transmisja radiofoniczna przez internet (internetowe stacje radiowe)
 13. działanie witryn internetowych i pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe:
 14. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o tematyce zgodnych z celami Fundacji
 15. organizowanie imprez turystycznych, z kompleksowym programem impreZ – uwzględniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, związanych z działalnością misyjną Kościoła i celami Fundacji:
 16. prowadzenie edukacji, kursów komputerowych, nauki religi, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozostałych pozaszkolnych form nauki związanych z pracą ewangelizacyjną i społeczną jak również przygotowaniem do misji
 17. organizowanie programów wymiany studenckiej, w szczególność służącej rozwojowi wolontariatu
 18. pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju
 19. Organizowanie i finansowanie usług medycznych, badań profilaktycznych oraz rehabilitacji leczniczej.
 20. Organizowanie i finansowanie szkoleń, prelekcji, wykładów, wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów praktycznych, targów, zajęć szkolnych i pozaszkolnych w zakresie określonym przez cele fundacji.
 21. Organizowanie i finansowanie zajęć związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla grup i osób indywidualnych, o których mowa w celach statutowych.
 22. Organizowanie i finansowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań autorskich, przedstawień i projekcji filmowych.
 23. Pozyskiwanie finansowania ze środków publicznych i prywatnych na cele określone w statucie.
 24. Przekazywanie posiadanych i pozyskanych środków finansowych na rzecz innych organizacji w celu realizacji przez nie zadań społecznie użytecznych.
 25. Tworzenie infrastruktury badawczej i pokazowej w celu upowszechniania idei, wiedzy, nauki i dobrych praktyk.
 26. Organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej.
 27. Doradztwo gospodarcze i zawodowe.
 28. Finansowanie zakupów sprzętu medycznego oraz leków na potrzeby grup określonych w celach statutowych.
 29. Prowadzenie współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach statutowych.

 

Art. 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których statutowe cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

 

Majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

 

Art. 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych, 0/100 groszy), z czego 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych, 0/100 groszy) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości jak również inne prawa rzeczowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

Art. 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. publicznych zbiórek,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. dotacji oraz grantów
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw rzeczowych
 7. dochodów z działalności gospodarczej

 

Art. 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach:

47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach:

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami: 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania:

58.11 .Z – wydawanie książek

58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza

 1. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania:

58.21 .Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 1. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi:

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

 1. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych:

63.12.Z – działalność portali internetowych

 1. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji:

63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana

 1. reklama, badanie rynku i opinii publicznej:

73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 1. pozostałe działalności profesjonalne, naukowe i techniczne:

74.20.Z – działalność fotograficzna

74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami

 1. działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki:

79.11 .A – działalność agentów turystycznych

79.11 .B – działalność pośredników turystycznych

79.12 .Z – działalność organizatorów turystyki

 1. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą:

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 1. pozaszkolne formy edukacji

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1. działalność związana ze sportem:

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna.

 

 1. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

 

Art. 14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Art. 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na których gromadzone są środki pieniężne przeznaczone w całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu celowego podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Art. 16

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone do dnia 15 marca następnego roku przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę Fundacji w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

 

Art. 17

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny w wysokości co najmniej 5 000 zł., mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji, nadawany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

 

Art. 18

 1. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.
 2. Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

 

Organy Fundacji

 

Art. 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

Art. 20

 1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków, powołanych przez Fundatora.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni).
 4. Członkowie Rady nie mogą:
 5. być członkiem zarządu, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji POJEDNANIE
 6. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 7. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyżej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

Art. 21

 1. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
 2. Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 1, możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w każdym czasie.

 

Art. 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady;
 2. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów;
 3. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
 4. informowanie Fundatora o wynikach kontroli;
 5. opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji;
 6. zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny;
 7. przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności, w tym sprawozdania finansowego, przy zachowaniu zasad Art. 16., i udzielanie Zarządowi absolutorium;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji;
 9. przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowanie uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów;
 10. przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;
 11. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Fundacji.

 

Art. 23

 1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady albo tylko przewodniczącego Rady. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy członek Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

 

Art. 24

 1. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady aktualnie powołanych przez Fundatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 2. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

 

 

Art. 25

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z jej Statutem.

 

 

Art. 26

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.
 2. Zarząd Fundacji, w tym przewodniczący i jego zastępca, powoływany jest przez Fundatora na okres trzech lat.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (księża Pallotyni).
 4. Żaden z członków Zarządu Fundacji POJEDNANIE, nigdy nie był prawomocnie skazany z art.229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
 5. Fundator może powołać członka Zarządu, z zastosowaniem pkt 1, w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
 6. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jak również zawierać z nią umowy cywilnoprawne.

 

Art. 27

 1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 4. przygotowanie projektu działalności i budżetu na rok następny;
 5. przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności fundacji, z zachowaniem zasad zapisanych w art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o Fundacjach, w tym sprawozdania finansowego za każdy rok z zastosowaniem Art. 16;
 6. przedkładanie Fundatorowi w terminie do 15 maja sprawozdania za poprzedni rok o działalności Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji;
 7. analiza wpływających do Fundacji projektów pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
 8. zarząd majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 10. podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy celowych dla projektów, o których mowa w art. 15 pkt. 2;
 11. przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień;
 12. prowadzenie Księgi Honorowych Donatorów.
 13. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który winien być zgodny ze Statutem.

 

Art. 28

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczący Zarządu.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować przewodniczący Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację upoważniony jest przewodniczący lub jego zastępca.
 4. W kwestiach majątkowych przewodniczący i zastępca mogą zaciągać zobowiązania finansowe każdy osobno do sumy 10 000 zł.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Art. 29

 1. Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub celów Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.

 

Art. 30

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
 2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1. uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust, 1, zawiera Zarząd.

 

Art. 31

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji w sposób określony w ust. 2 i 3.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad art. 7 Statutu.

 

 

Hodyszewo, 31,07.2017 r.